Bieg Muszynianki 2019

REGULAMIN

I  ORGANIZATOR

1. Główny Organizator Biegu:

Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec

2. Współorganizatorzy Biegu:

a. Spółdzielnia Pracy Muszynianka, ul. Tadeusza Kościuszki 58,33-380 Krynica-Zdrój

b. Fundacja „Festiwal Biegów” z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec
c. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna

3. Strony internetowe zawodów:

            a. www.festiwalbiegow.pl

            b. www.sadeczanin.info

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Bieg główny:

            a. Termin: 27 kwietnia 2019 (sobota), start godz. 11:00 z Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie, przy basenach rekreacyjnych (Al. Zdrojowa 4, 33-370 Muszyna)

            b. Trasa: pętla długości 5 km (trasa bez atestu) poprowadzona na terenie płaskim. Nawierzchnia mieszana – asfalt, trawa.

            c. Limit trasy: 60 minut

            d. Biuro Zawodów: Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie (Al. Zdrojowa 4, 33-370 Muszyna), czynne w godz. 8:00 do 10:30

            e. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa montowanego do buta

2. Bieg dzieci i młodzieży:

            a. Termin: 27 kwietnia 2019 (sobota), start godz. 10:00, CRIS Zapopradzie

            b. Trasa: 400 i 1000 m

            c. Biuro Zawodów: CRIS Zapopradzie, czynne w godz. 8:00 do 10:30.

            d. Bez pomiaru czasu

III ZASADY RYWALIZACJI W BIEGU GŁÓWNYM

1. Zawodnicy pokonują pełny dystans biegu.

2. Zwycięzcą w danej klasyfikacji zostaje osoba, która jako pierwsza przekroczy linię mety.

3. Klasyfikacje:

            a. open kobiet

            b. open mężczyzn

            c. wiekowe kobiet – 16-29 lat, 30-49 lat, 50+ lat

            d. wiekowe mężczyzn: 16-29 lat, 30-49 lat, 50+ lat

IV UCZESTNICY

1. Bieg główny:

            a. Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz, odbiorą numer startowy, przedstawią zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startu lub podpiszą     oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a w dniu 27 kwietnia 2019 będą mieli ukończone 16 lat (decyduje data urodzenia – weryfikacja dowodu osobistego w biurze zawodów).

            b. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do stawienia się w biurze zawodów z rodzicem / opiekunem prawnym celem wypełnienia na miejscu oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w biegu.

2. Biegi dzieci i młodzieży:

            Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się w biurze zawodów, przedstawią zgodę rodzica / opiekuna prawnego na start, a w dniu 27 kwietnia 2019 r. nie będą mieli ukończone 18 lat.

V ZGŁOSZENIA

1. Bieg główny:

            a. Drogą elektroniczną na stronie www.festiwalbiegow.pl oraz www.sadeczanin.info w terminie do 27 kwietnia 2019 włącznie.
             Odbiór numerów startowych w dniu startu w Biurze Zawodów w godz. 8:00 - 10:30.

            b. W dniu startu w Biurze Zawodów.

            c. Limit uczestników: 200 osób (decyduje data wniesienia opłaty startowej)

            d. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

2. Biegi Dzieci:

            W dniu startu w Biurze Zawodów

VI ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi 10 zł.

2. Opłatę startową należy wnosić na konto: Fundacja „Festiwal Biegów”, PKO BP SA - 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578, tytułem: Bieg Muszynianki 2019 / imię i nazwisko, miasto, data urodzenia.

3. Płatności można dokonać także online, korzystając z systemu płatności Dotpay.

4. Osoby, które zarejestrowały się do biegu i opłaciły start w dniach 25-27 kwietnia 2019 r., muszą dostarczyć do biura zawodów potwierdzenie wpłaty.

VII NAGRODY

1. Bieg główny:

            a. Nagrody będą przyznawane tylko w kategoriach wiekowych kobiet / mężczyzn:

            I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł.

            b. Nagrody finansowe zostaną wypłacone najpóźniej 30 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników imprezy. Wyniki zostaną podane w portalu www.festiwalbiegow.pl oraz www.sadeczanin.info w publikacjach podsumowujących imprezę.

            c. Nagrody finansowe zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, które można pobrać i złożyć w Biurze Zawodów. W przypadku nie złożenia oświadczenia nagroda finansowa przepada.

            d. Uczestnicy biegu, którzy ukończą zmagania (przekroczą linię mety) otrzymają medal pamiątkowy.

2. Biegi dzieci i młodzieży:

            Uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa w imprezie.

VIII PROTESTY

Oficjalne protesty muszą być zgłaszane tylko na specjalnym formularzu dostępnym w Biurze Zawodów w formie pisemnej i za wpłatą kaucji 50 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika).

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Sądecka

Muszyna, 04.03.2019Organizatorzy i partnerzy imprezy:
Bieg Sądeczan

Copyright © 2019 by ISW.
All Rights Reserved.